REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ITAMESCA.COM

(dalej: „Regulamin”)

Sklep Internetowy itamesca.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000687728, NIP 8322080434, (dalej jako: Sprzedawca lub D-TEX), za pośrednictwem sklepu internetowego itamesca.com, (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady świadczenia przez D-TEX usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 1. Definicje

  • Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu, za zapłatą opłat związanych z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta.
  • Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – lista tych podmiotów znajduje się na stronie internetowej itamesca.com.
  • Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca wysłanie za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  • Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
  • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie konieczny do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
  • Klient – oznacza (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025).
  • Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.1025).
  • Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • Login – oznacza adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta Klienta.
  • Newsletter, SMS-Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i w formie wiadomości sms przesyłanej na telefon komórkowy, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, SMS-Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • Przedsiębiorca – oznacza Klienta niebędącego Konsumentem.
  • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
  • Sklep Internetowy, Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy i Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.itamesca.com.
  • Sprzedawca i Usługodawca – oznacza przedsiębiorcę D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000687728, NIP 8322080434, adres korespondencji elektronicznej: sklep@itamesca.com, posiadającą numer telefonu (+48) 422784414.
  • Towar - oznacza rzecz sprzedawaną Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu po zapłacie ceny.
  • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Przesłana przez Sprzedawcę korespondencja elektroniczna, zapisana na twardym dysku komputera Konsumenta bądź Przedsiębiorcy stanowi trwały nośnik.
  • Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty związane z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta.
  • Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 w/w Ustawy.
  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi: Formularza Kontaktowego, Prowadzenie Konta Klienta, Wysyłania Newslettera do Klienta.
  • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683 z późn. zm.)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.).
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 2. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
  2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz sposób zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  3. Wymagania techniczne dotyczące oprogramowania niezbędnego do obsługi Sklepu: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
  4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies". Pliki „cookies” zapisywane są w przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku "cookie" przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę Sklepu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Klienta własny plik "cookie". Jedynie w sytuacji, gdy pliki "cookies" są aktywne, możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji w Sklepie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności na stronie internetowej itamesca.com.
  6. Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posługiwanie się kontem poczty elektronicznej.
  7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających obowiązujące przepisy oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.
  8. Korzystanie z sieci Internet niesie ze sobą zagrożenia ujawnienia treści osobom, do których nie są one skierowane. Sprzedawca rekomenduje korzystanie z programów antywirusowych na urządzeniach, z których korzysta Klient.
 3. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Spółka D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (98-300), przy ul. Jana Długosza 5 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687728, posiadająca NIP 8322080434, REGON 367847166 oraz Grzegorz Drop, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Drop F.H. „MILANO” z siedzibą w Wieluniu (98-300), przy ul. Jana Długosza 5, NIP 8321949717, REGON 100775146, są Współadministratorami danych osobowych Klientów i przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej: https://www.itamesca.com, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie itamesca.com.
  3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.
 4. Procedura rejestracyjna

  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie internetowej itamesca.com.
  2. Klient dokonując rejestracji na stronie internetowej oświadcza, że ma ukończone conajmniej 16 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 16 roku życia, nie przysługuje prawo do utworzenia Konta Klienta.
  3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu i przesyła Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny poprzez kliknięcie na pole „Zarejestruj konto”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login i Hasło.
  4. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
  6. Z chwilą przesłania potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta przez Usługodawcę na adres korespondencji elektronicznej Klienta podany w Formularzu Rejestracyjnym, zostaje zawarta z Klientem Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa prowadzenia Konta Klienta i usługa udostępniania Formularza Kontaktowego. Klient tym samym uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i do dokonywania zmian danych podanych w podczas Rejestracji. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  7. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy i otrzymania na podany numer telefonu komórkowego SMS-Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy.
 5. Rejestracja uproszczona

  1. Klient ma możliwość dokonania zakupu jako tzw. „Gość” bez dokonywania pełnej rejestracji w sytuacji telefonicznego złożenia Zamówienia, bądź poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej itamesca.com wybierając opcję „Zakup jako Gość”.
  2. Dokonując zakupu jako tzw. „Gość” Klient oświadcza, że ma ukończone conajmniej 16 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 16 roku życia, nie przysługuje prawo dokonania zakupu w sposób określony w niniejszym paragrafie.
  3. W przypadku dokonania zakupu jako Gość dla Klienta zakładane jest konto z minimalna ilością danych koniecznych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie ma możliwości realizacji Zamówienia Klienta bez założenia dla niego konta. Po założeniu konta dla Klienta, dane umożliwiające dostęp do konta zostaną wysłane w oddzielnej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
  4. Gość, po realizacji Zamówienia może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia jego Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@itamesca.com albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Realizacja żądań następuje na zasadach określonych w § 12 ust. 5 Regulaminu.
 6. Zasady dokonywania zakupów

  1. Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Informacje o Towarach nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  3. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu (Formularz Zamówienia), składa ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach wskazanych w jego opisie.
  4. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na Konto Klienta) lub jako tzw. „Gość” (zakup z ograniczoną rejestracją).
  5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

   • zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich (PLN);
   • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy podsumowaniu Zamówienia.
  6. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien:

   • wybrać Towar, którego kupnem jest zainteresowany, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub ikonę koszyka, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów z osobna; wyboru można dokonać także klikając na przycisk (+) lub (-) przy wybranym Towarze,
   • po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka” (przycisk „Pokaż Koszyk”), a następnie „Przejdź dalej” i zalogować się na swoje Konto Klienta bądź zaakceptować Regulamin Sklepu (w przypadku Klienta dokonującego zakupu jako Gość i następnie:

    • wybrać sposób dostarczenia Towaru i formę płatności;
    • wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru;
    • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia;
    • kliknąć przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w Koszyku przed kliknięciem przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” przez Klienta.
  8. Po złożeniu Zamówienia, na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji bądź występujących przeszkodach w realizacji.
  9. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  10. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza jej warunki, przesyłając je (na trwałym nośniku) na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta.
  11. Termin realizacji Zamówienia jest podawany indywidualnie przy każdym Towarze poprzez wskazanie ilości dni.
  12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia. W braku danego dostępności Towaru po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  13. Ceny Towarów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
  14. O wszelkich kosztach związanych z Zamówieniem Klient będzie informowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
  15. Płatność jest dokonywana w formie przelewu bankowego (przycisk „Płatność przed wysyłką”) poprzez jedną z dostępnych form płatności bądź gotówką (przycisk „Płatność przy odbiorze”). W przypadku płatności przed wysyłką realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonanej przez Klienta płatności (poprzez jedną z dostępnych form płatności) oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
  16. Klient jest informowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie potwierdzenia o złożeniu Zamówienia o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za złożone Zamówienie.
  17. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci za Zamówienie w terminie, o którym mowa w ust. 16 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin oraz informuje Klienta na trwałym nośniku, iż po bezskutecznym upłynięciu dodatkowego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.
  18. Dostawa ma miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź za granicą na terytorium Państw wskazanych na stronie internetowej itamesca.com jako przesyłki międzynarodowe.
  19. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o terminie w jakim nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru Klientowi. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Towarów oraz uzależniony jest od ich dostępności.
  20. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży nie posiada wad.
  21. Zamówione Towary są dostarczane na adres Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub Koncie Klienta.
  22. Podanie przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub jej brak.
  23. W dniu wysłania Towaru do Klienta, Sprzedawca przesyła informację na adres korespondencji elektronicznej Klienta potwierdzającą nadanie przesyłki.
  24. Klient ma obowiązek sprawdzenia doręczonego Towaru, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania protokołu doręczenia zawierającego opis uszkodzeń.
  25. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT dotyczącą dostarczanych Towarów.
  26. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia innego terminu dostarczenia. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszty ponownej Dostawy.
  27. Koszty ponownej Dostawy ponosi Klient.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy (Usługodawcy). Rękojmia

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
  2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
   • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  3. Ograniczenie wymienione w ust. 2 pkt a) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  5. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta wymienionego w ust. 2 pkt b), jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sprzedawca.
  7. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  8. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, dostarcza rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W wypadku, gdy Klientem jest Konsument koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. W terminie rocznym Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klienta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  10. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  11. Jeśli Towary opisane na stronie internetowej itamesca.com objęte są gwarancją producenta, informacja o tym oraz o treści udzielonej gwarancji znajduje się w opisie Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
  12. Sprzedawca nie stosuje pozasądowego rozwiązywania sporów w myśl ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823).
 8. Procedura reklamacyjna

  1. Klient ma prawo do składania reklamacji związanych z Towarem przesyłając informację na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź na adres korespondencji elektronicznej: sklep@itamesca.com.
  2. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem wad.
  4. Opis reklamacji powinien zawierać:

   • opis wady lub powstałego problemu;
   • datę wystąpienia;
   • nazwisko, imię, nazwę podmiotu reklamującego, adres do korespondencji;
   • żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją.
  5. Podstawy reklamacji w szczególności nie może stanowić:

   • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Usługodawca musi prowadzić w celu utrzymania Systemu;
   • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada;
   • mechaniczne uszkodzenia Towaru, powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) oraz uszkodzenia Towaru powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
   • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że uznał reklamację.
  7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub na trwałym nośniku na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.
 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem (zwany w niniejszym paragrafie Konsumentem), który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.itamesca.com.
  3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku tj. w drodze korespondencji elektronicznej na adres Konsumenta podany w formularzu rejestracyjnym albo przy składaniu Zamówienia.
  4. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
  5. Umowę Sprzedaży, od której Konsument odstąpi, uważa się za niezawartą.
  6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia przez niego od Umowy Sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy (D-TEX sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń) przed upływem w/w terminu.
  10. Sprzedawca nie odbiera przesyłek nadanych do paczkomatów i punktów odbioru.
  11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  13. Sprzedawca zwraca wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  14. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentom, którzy zdecydowali się:

   • na zakup Towaru, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • na zakup Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • na zakup Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Obie strony umowy (Sprzedawca i Klient) uprawnione są do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jej obowiązywania bez wskazywania przyczyn.
  2. Klient składa oświadczenie woli bezpośrednio na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca składa oświadczenie woli bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.
 11. Zgłaszanie naruszeń

  1. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza jego dobra osobiste bądź obowiązujące przepisy prawa może powiadomić o tym Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca niezwłocznie dołoży wszelkich starań celem usunięcia w/w treści.
  3. Informacje o powyższym należy przesyłać na adres korespondencji elektronicznej: sklep@itamesca.com.
 12. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

   • Formularz Kontaktowy
   • Prowadzenie Konta Klienta
   • Wysyłanie Newslettera do Klienta
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  3. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia historii Zamówień bieżących i już zrealizowanych.
  5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@itamesca.com albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, przy czym Konto może ono zostać usunięte w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania.
  6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  7. Usługa Wysyłanie Newslettera, SMS-Newslettera to usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, bądź w formie wiadomości sms przesyłanej na telefon komórkowy, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom (tj. Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, SMS-Newslettera) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, SMS-Newslettera zawierającego informacje handlowe o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera, SMS-Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@itamesca.com albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 13. Postanowienia końcowe

  1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu.
  3. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  4. Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego. Sklep anuluje takie Zamówienie.
  5. Klient może skorzystać z Programu Rabatowego, którego warunki są umieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.itamesca.com. Program Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
  6. Każdorazowo regulamin danej promocji publikowany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.itamesca.com.
  7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  8. Treść niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie internetowej https://www.itamesca.com, może zostać wydrukowana lub utrwalona w inny sposób na trwałym nośniku Konsumenta w każdej chwili.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
  10. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
  11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683).
  12. W przypadku powstania sporu, w tym w szczególności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
  13. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów udostępniają Prezesi właściwych Sądów Okręgowych.
  14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

   • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej;
   • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
   • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
   • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  15. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  16. Regulamin wchodzi z życie z dniem 2023/05/01.
(c) 2024 Itamesca. Wszystkie prawa zastrzeżone.